bóng bàn org

Số thư bảo lãnh
Số tiền bảo lãnh ban đầu
Ngày phát hành
Kết quả
Sản phẩm
--
Loại bảo lãnh
--
Bên được bảo lãnh
--
Bên nhận bảo lãnh
--
Chi nhánh phát hành
--
Số thư bảo lãnh
--
Ngày phát hành
--

Số dư bảo lãnh
-- VND

Lưu ý

Trường hợp Quý Khách có nhu cầu nhận Văn bản Xác thực Cam kết bảo lãnh (CKBL) do bóng bàn org phát hành, Quý Khách vui lòng lưu ý một số nội dung sau:

  • 1.

    Hình thức gửi hồ sơ

  • 2.

    Hồ sơ đề nghị xác thực CKBL

  • 3.

    Thẩm quyền ký Văn bản xác thực Cam kết bảo lãnh

Từ chối
Chúng tôi sử dụng cookie để phục vụ tốt hơn.
Chấp nhận
bóng bàn org Sơ đồ trang web

1234